вул.Молодіжна,12
м. Херсон

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "Шкільний громадський бюджет Херсонської міської територіальної громади" на 2021 – 2026 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення міської ради

__________ № _____

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "Шкільний громадський бюджет Херсонської міської територіальної громади" на 2021 – 2026 роки

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.     1

Ініціатор розроблення Програми

ЛУГОВА Галина, депутат Херсонської міської ради,

Міський учнівський парламент при управлінні освіти Херсонської міської ради

2.     2

Законодавчі та нормативні документи, на підставі яких розроблена Програма

 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту», Бюджетний кодекс України, Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021 – 2025 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 579, Міська програма «Молодь Херсона» на 2021 – 2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.02.2021 №96

3.     3

Розробник Програми

ЛУГОВА Галина, депутат Херсонської міської ради

4.     4

Відповідальний  виконавець Програми та головний розпорядник коштів

Управління освіти Херсонської міської ради

5.     5

Учасники та виконавці  Програми

Учні 7 – 11 класів комунальних закладів загальної середньої освіти Херсонської міської ради, управління освіти Херсонської міської ради,  комунальні заклади загальної середньої освіти Херсонської міської ради

6.     6

Термін реалізації Програми

2021 – 2026 роки

7.     7

Етапи виконання Програми

Щорічно

8.     8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Херсонської міської територіальної громади

9.     9

Орієнтовний обсяг коштів для реалізації Програми

2021 рік – не потребує фінансування

2022 рік –1,5 мільйона гривень

 2023 рік –2,00 мільйони гривень

2024 рік – 2,00 мільйони гривень

 2025 рік – 2,00 мільйони гривень

2026 рік – 2,00 мільйони гривень

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Міська цільова програма «Шкільний громадський бюджет Херсонської міської територіальної громади» на 2021 – 2026 роки (далі – Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Херсонської міської ради та закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади щодо створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції у суспільне життя, включення дітей і молоді у процес вироблення та прийняття рішень місцевого бюджету та реалізації проєктів для розвитку шкільних громад. Результатом роботи такого механізму є формування свідомих та відповідальних мешканців  міської територіальної громади, які активно залучені та впливають на розвиток і життєдіяльність громади, голос яких є почутим, а думка – врахована.

Програму розроблено відповідно до норм Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021 – 2025 роки,   затвердженої    постановою Кабінету  Міністрів  України від 02.06.2021

№ 579, та з урахуванням Міської програми «Молодь Херсона» на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.02.2021 №96, з використанням міжнародного досвіду та досвіду міст України щодо активізації участі дітей та молоді у прийнятті рішень.

У Програмі використовуються такі терміни:

 Шкільний громадський бюджет Херсонської міської територіальної громади (далі – ШГБ) – це частина бюджету Херсонської міської територіальної громади, передбаченого Програмою додатково для галузі освіти, з якого здійснюється фінансування проєктів- переможців. Кошти ШГБ у закладі загальної середньої освіти спрямовуються на реалізацію проєктів - переможців у межах кожного закладу протягом одного бюджетного року.

Проєкт – пропозиція, яка подана Автором/кою за встановленою формою до Конкурсної комісії закладу. В проєктній пропозиції відображено: назву проєкту, команду проєкту (Автор/ка), вид та тематику проєкту, місце реалізації проєкту, мету та цілі проєкту, потреби якої цільової аудиторії задовольняє, опис ідеї проєкту, перелік заходів, що планується зробити в рамках реалізації проєкту, часові рамки впровадження проєкту, очікувані результати, орієнтовний кошторис.

Автор/ка проєкту  – це учень/учениця або команда учнів, не менше трьох учнів із 7 до 11 класу.

Конкурс проєктів – відбір проєктів здійснюється безпосередньо учнівською громадою закладу загальної середньої освіти шляхом голосування.

Голосування – процес визначення учнівськими громадами закладів загальної середньої освіти проєктів-переможців. Голосування за проєкти здійснюється в кожному окремому закладі шляхом заповнення бланка голосування в електронному вигляді за допомогою інтернет - ресурсу або на паперових носіях (бюлетені). В пункті для голосування процес супроводжується уповноваженими особами, які пройшли відповідний інструктаж.

Оцінка проєктів – процес аналізу та надання висновку щодо реалістичності, можливості реалізації, правильності визначення вартості та строків проєкту в рамках шкільного громадського бюджету.

Конкурсна комісія – робочий орган, створений наказом директора закладу загальної середньої освіти на період реалізації ШГБ на відповідний бюджетний рік. Члени Конкурсної комісії: організують та координують виконання заходів; здійснюють оцінку та відбір проєктів для голосування; надають до управління освіти міської ради перелік позитивно оцінених проєктів з усіма необхідними до них документами для їхнього аналізу та надання висновків щодо правильності визначення в проєкті вартості та строків реалізації (лише в закладах загальної середньої освіти, які обслуговуються  централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради). Після отримання висновку Конкурсна комісія затверджує та формує реєстр проєктів, які допускаються до голосування. Працює Конкурсна комісія у формі засідань. Рішення на засіданні ухвалюються більшістю членів Комісії.

Учнівська група – це допоміжний орган для організації та реалізації ШГБ, яка складається з учнів різних класів. Її діяльність координується Конкурсною комісією.

Проєкти-переможці – проєкти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів та можуть бути профінансовані у рамках бюджетних коштів ШГБ.

Параметри впровадження ШГБ – документ, який зазначає часові рамки, показники, календарний план етапів Конкурсу проєктів, та інші необхідні норми для його реалізації.

Загальний обсяг коштів, спрямованих для реалізації ШГБ, на відповідний бюджетний рік становить 1,5 мільйона гривень та розподіляється однаковими частинами між закладами загальної середньої освіти, які беруть участь у Конкурсі проєктів. За рахунок цих коштів фінансуються проєкти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року. За кошти ШГБ передбачено фінансування  проведення заходів, виконання робіт, придбання та надання послуг відповідно до проєктів-переможців.

Головний розпорядники бюджетних коштів – управління освіти Херсонської міської ради в особі керівника, який отримує повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень, додатково виділених для галузі освіти відповідно до Програми, для виконання проєктів-переможців.

Розпорядник нижчого рівня бюджетних коштів – заклади загальної середньої освіти, які знаходяться на самостійному бухгалтерському обліку.

Електронна система вебсайт «Шкільний громадський бюджет» (https://school-budget.e-dem.ua/projects, далі – спеціалізований вебсайт) – інформаційна система (вебсайт) автоматизованого керування процесами у рамках шкільного громадського бюджету, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проєктів, електронного голосування за проєкти, зв'язку з Авторами проєктів, оприлюднення інформації щодо відібраних проєктів та стану їхньої реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проєктів.

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

 НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА  ПРОГРАМА

 

У сучасному суспільстві зросла соціальна активність дітей та молоді, які мають бажання долучитися до вирішення проблем шкіл, міської територіальної громади. У дітей з’являються ідеї щодо того, як поліпшити благоустрій закладу, як провести соціальні, культурно-мистецькі, спортивні заходи тощо. Виникає потреба стимулювати учнів до розробки ідей, створення проєктів, вчити їх комунікувати та працювати в команді, розвинути відчуття причетності та важливості власного голосу, тим самим сформувати активного, розумного громадянина з критичним мисленням, який в майбутньому братимуть участь у прийнятті рішень у громаді та суспільстві.

Соціальна активність дітей та молоді потребує створення дієвих інструментів формування їхньої громадянської участі та причетності до  вирішення питань життєдіяльності школи. 

Таким чином, затвердження Програми створить демократичні інструменти, які сприятимуть залученню учнівської громади до процесу розподілу визначеної частини цільового бюджету, до процесу обговорення та прийняття рішень, які їх стосуються, а також слугуватимуть способом заохочення та розвитку їхньої  активності та зв’язку з громадою.  Беручи участь у ШГБ, школярі навчатимуться демократії під час проведення конкурсу ідей та проєктів.

 

  1. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Проблема вирішується шляхом впровадження ШГБ у діяльність закладів загальної середньої освіти,  широкого залучення здобувачів освіти до процесу розподілу бюджету, визначеного Програмою на реалізацію проєктів-переможців. Виконання Програми розраховано на 2021 – 2026 роки.

 

  1. МЕТА ПРОГРАМИ

Створити додаткові умови для: якісної неформальної освіти учнів закладів загальної середньої освіти; самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції у суспільне життя; активізації молоді та розвитку почуття громадянськості через досвід участі в процесах суспільного життя школи; удосконалення системи співпраці і взаємодії органу місцевого самоврядування та шкільної громадськості.

 

  1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

6.1.Створити умови для участі учнів Херсонської міської територіальної громади у процесі, в якому частина коштів, виділених додатково для галузі освіти відповідно до Програми, спрямовуватиметься шляхом голосування на реалізацію кращих ідей учнів.

6.2. Розвивати систему взаємодії органу місцевого самоврядування та шкільної громадськості шляхом підготовки, подачі, аналізу, відбору та реалізації проєктів.

6.3. Створити умови для участі учнів у Програмі шляхом проведення тренінгів, семінарів та відкритих уроків у закладах загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади.

6.4. Залучати учнів до участі у Програмі, мотивувати їх до подачі проєктів шляхом поширення інформації за допомогою різних інформаційних каналів.

 

  1. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Пор.

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1

Інформаційна кампанія для залучення учнів закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади до участі у ШГБ

Управління освіти Херсонської міської ради, заклади загальної середньої освіти Херсонської міської ради

Щороку, з другої половини серпня до листопада, починаючи з 2021 року 

2

Підготовка і подання проєктів учнями

Заклади загальної середньої освіти Херсонської міської ради

Щорічно, протягом другої та третьої декад  вересня

1

2

3

4

3

Аналіз проєктів

Конкурсні комісії, управління освіти Херсонської міської ради

Щорічно. з 1-го жовтня до 15 – 20 листопада

4

Промоційна кампанія

Автори проєктів, заклади загальної середньої освіти Херсонської міської ради

Щорічно, вере-сень – листопад

5

Голосування учнів та визначення проєктів-переможців

Заклади загальної середньої освіти Херсонської міської ради

Щорічно, друга половина листопада

6

Реалізація проєктів-переможців

Управління освіти та заклади загальної середньої освіти Херсонської міської ради

Січень – грудень щороку

7

Оприлюднення звітів

 

Управління освіти та заклади загальної середньої освіти Херсонської міської ради

До 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

 

  1. ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади за кодами тимчасової класифікації видатків, та визначається у рішенні про бюджет на відповідний рік .

Загальний обсяг ШГБ на бюджетний рік становить 1,5 мільйона гривень, після 2022 року – 2,0 мільйони гривень. Головними розпорядниками коштів видатків на реалізацію Програми є управління освіти Херсонської міської ради. Орієнтовні розрахунки видатків на інформаційну, промоційну кампанії та організацію голосування за проєкти наведено далі в таблиці.

 

Пор.  №

 

 

Напрями використання коштів

Відповідаль-ний виконавець

Прогнозований обсяг коштів,тис.  грн

2022

рік

2023

рік

2024

рік

2025

рік

2026

рік

Загальний фонд

1

Промоційна та інформаційна кампанії

Управління освіти та заклади загальної середньої освіти Херсонської міської ради

82.50

82,50

82,50

82,50

82,50

2

Виконання проєктів, які визнано проєктами-переможцями

Управління освіти та заклади загальної середньої освіти Херсонської міської ради

1417,50

1917,50

1917,50

 

1917,50

1917,50

 

 

Всього

1500,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

                 

 

9.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 Контроль за виконанням Програми здійснюють Херсонська міська рада, виконавчий комітет Херсонської міської ради, департамент економіки та інвестицій, департамент бюджету і фінансів міської ради відповідно до повноважень. Управління освіти міської ради у процесі виконання Програми забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проєктів-переможців Програми в межах визначених бюджетних призначень.

Головний розпорядник бюджетних коштів у межах своїх повноважень здійснює оцінку реалізації заходів Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу й контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів у закладах загальної середньої освіти. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня забезпечує: ефективне використання коштів, виділених на реалізацію проєктів-переможців; проведенням інформаційної і промоційної кампаній; дотриманням хронології ШГБ з етапами і датами проведення заходів; оприлюднення звітів про виконання проєктів, співпрацюючи протягом часу реалізації проєкту з авторами. Після реалізації проєкту звіт, який включає фото та інші матеріали, розміщується на офіційному сайтах Херсонської міської ради та її виконавчих органів, управління освіти міської ради та закладу загальної середньої освіти.

 

  1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Очікуваними результатами виконання Програми є:

- створення системи співпраці і взаємодії органу місцевого самоврядування та шкільної громадськості;

-  підвищення рівня громадської активності та участі учнів у процесі управління містом, у тому числі у бюджетному процесі;

- підвищення рівня відповідальності та розвитку почуття громадянськості через досвід учнівської молоді завдяки участі в процесах суспільного життя школи;

- збільшення кількості учнівської молоді, залученої до процесів прийняття рішень, та об’єднання шкільної громади навколо спільних ідей;

- виявлення та ефективне вирішення проблем і задоволення потреб учнів закладів загальної середньої освіти на локальному рівні за безпосередньої участі у процесах реалізації проєктів;

Пор.№

 

Очікувані показники

Одиниця виміру

2021

рік

2022

рік

2023

 рік

2024

 рік

2025

рік

2026

рік

Витрати

1.1

Промоційна та інформаційна кампанії

Тисяч гривень

0

82.50

82,50

82,50

82,50

82,50

1.2

Реалізація проєктів-переможців

тисяч гривень

0

1417,00

 

1917,50

1917,50

 

1917,00

 

1917,0

 

Продукти

2.1

Кількість інформаційнх заходів щодо ознайомлення жителів

одиниць

 

15

10

10

10

10

10

2.2.

Кількість проєктів, які брали участь у конкурсі

одиниць

0

більше 1

більше 1

більше 1

більше

1

більше1

2.3

Проведення процедури голосування

одиниць

0

1

1

1

1

1

2.4

Кількість реалізованих проєктів

одиниць

0

більше 1

більше 1

більше 1

більше1

більше1

Ефективність та якість

3.1

Відсоток виконання проєктів-переможців

%

0

100

100

100

100

100

3.2

Відсоток залучення учнів до

участі в Програмі

10

10

10

15

15

15

15

- зростання кількості молоді, яка засвоїла нові знання, поглибила наявні та здобула нові компетентності з метою самореалізації, професійного та кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької діяльності.

 

  1. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Наприкінці 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 років відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та в січні подає для розгляду до виконавчого органу Херсонської міської ради. Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає для розгляду міською радою разом із пояснювальною запискою.

 

 

 

.

Скринька довіри

ПОСИЛАННЯ